Mga nakukuhang tauhan ng WISH

Ang WISH ay isang kumpanya na nagpapasok ng mga banyagang legal na residente ng bansang Hapon sa mga pabrika na nangangailangan ng manggagawa. Ang mga banyagang ito ay mula sa bansang Pilipinas at Brazil na may mga malawak na kaalaman, kakayahan at karanasan sa pagtrabaho sa inyong mga pabrika.

Handa ang kumpanyang WISH na bigyan ng kaukulang atensyon ang pangangailangan ng manggagawa sa inyong mga pabrika.

Upang mas mapalawak ang kaalaman ng mga manggagawa ng WISH, maiging pinapatnubayan ng mga kawani ng opisina ang mga ito, binibigyan ng kaukulang pagsasanay at sakop ng segurong panlipunan.

Maaring kayong kumunsulta para sa inyong mga partikular na pangangailangan at magpakwenta ng kaukulang babayaran.

Proseso ng kontrata

  1. 1Pag tugon sa nararapat at tiyak na pangangailangan.
  2. 2Bilang ng taong kinakailangan.
  3. 3Paggawa at paghubog ng napagkasunduan
  4. 4Pagsisimula ng paglagay ng mga tao sa pabrika.

Mga industriyang pinagsisilbihan Pagawaan at pagbubuo ng

  • produkto ng goma
  • produktong plastic
  • produktong vinyl
  • elektronikong aparato

Inspeksyon ng kalidad ng mga iba’t ibang produkto, mga bahagi nito at mga aparato.

Para sa mga kliyente